Skip to content

Najbitniji minerali za zdrav razvoj vašeg tijela

Kada sagori bilo koja namjernica, bijeličasti ostatak koji se dobije poslije tog procesa popularno se naziva pepelom. Ova supstanca predstavlja mineralni sadržaj hrane i dio je njegove ukupne težine. Ove tako male količine mineralnih sastojaka regulišu neke procese od životne važnosti za cijeli ljudski organizam, stvaraju molekule kao što je hemoglobin, koji su bitni za dobro zdravlje, a talože se u strukturnim oblicima kao što su kosti i zubi.

Fosfor

Fosfor u ishrani: mlijeko, sirevi, jaja, puter od kikirikija, meso, riba (riblje ulje), koštano brašno, zrno ječma, dijetelina lucerka, leguminoze, mahunarke, orasi, džigerica, voćni sokovi (ribizle i maline)
Vitamin D na nivou bubrežnih tubula vrši reapsorpciju fosfora, koja je povezana sa mehanizmom reapsorpcije kalcijuma;
– fosfor učestvuje u izmjeni energije (prenosilac je energije) preko oksidativnih reakcija, spojenih sa fosforilacijom;
– neophodan je za nervnu aktivnost;
– neophodan je za normalnu kontraktilnost srčanog mišića;
– depo se nalazi u kostima (70% kao kalcijum- fosfat, apatit) i zubima. Sa kalcijumom učestvuje u procesu mineralizacije;
– nukleinske kiseline su najvažnije jedinjenje fosfora;
– neophodan je za ćelijski rast i reparaciju;
– vrši utilizaciju masti, ugljenih hidrata i proteina;
– ulazi u sastav puferskih soli;
– ulazi u sastav PGF2 alfa;
– ima antihistaminska svojstva;
– kod manjka fosfora (kod akutnog manjka manji je od 0,3 mmol/l krvnog seruma) poremećena je hemotaksa leukocita, povećana je fragilnost eritrocita i nastaje disfunkcija trombocita. U serumu povećana laktat dehidrogenaza je znak hemolize;
– kreatinin kinaza u serumu je povećana kod rabdomiolize (većinom MM frakcija, ali i MB frakcija), a često u urinu postoji mioglobin;
– kod manjka fosfora čest je i manjak magnezijuma;
– niacin se ne može asimilovati bez fosfora;
– hipofasfatemija može nastati i u prisustvu normalnih rezervi fosfora u telu. Obratno smanjenje rezervi fosfora u tijelu može biti praćeno: normalnim, sniženim ili povećanim koncentracijama fosfora u serumu;
– kod hroničnog manjka fosfora rendgenske promjene odgovaraju osteomalaciji. Oslabljena je mineralizacija kostiju i zuba;
– do manjka fosfora može doći u slučaju:
a) smanjen unos ili apsorpcija: gladovanje (ili izražen katabolizam, opekotine), parenteralna ishrana, alkoholizam (udružen sa hipomagnezijemijom), malapsorpcijoni sindrom, bypass tankog crijeva, aluminijum hidroksid i bikarbonati blokiraju apsorpciju, manjak vitamina D ili vit D rezistentna osteomalacija;
b) povećani gubici: primarni ili sekundarni hiperparatireoidizam, hipertireoza, poremećaj na nivou bubrežnih tubula (renalni rahitis, Fanconi sindrom, nasljedna osteomalacija- Milkman, monoklonalna gamopatija, trovanje teškim metalima), hipokalijemična nefropatija, šećerna bolest neadekvatno kontrolisana (acidoza);
c) intracelularno pomjeranje fosfata: davanje glukoze ili fruktoze (privremeno), insulin (privremeno), anabolički steroidi, estrogeni, kontraceptivna sredstva, respiratorna alkaloza, trovanje salicilatima;
d) elektrolitni poremećaji: hiperkalcemija, hipomagnezijemija, metabolička alkaloza;

Najvažniji minerali potrebni za ljudski organizam su: Fosfor, kalcijum, gvoždje, kalijum, hlor, jod, cink, magnezijum, bakar, flor, kobalt, natrijum, i hrom.

Potrebe za većinom minerala izražene su u miligramima (1/1,000 grama) ili mikrogramima( 1/1,000 miligrama). So uzeta između tri prsta otprilike teži 688 miligrama.

 • uzroci hiperfosfatemije:
  a) endokrina oboljenja: akromegalija, hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam (manjak i kalcijuma);
  b) bubrežna oboljenja: akutna i hronična renalna insuficijencija;
  c) pojačan katabolizam: stres, povrede, hemioterapija naročito limfoproliferativnih oboljenja;
  d) povećan unos: hipervitaminoza D, laksativi koji sadrže fosfor;
  – apsprpciju fosfora pomažu: vitamin A, D, F, kalcijum, gvožđe, mangan i proteini, a odmažu: aluminijum i ekscesivan unos: magnezijuma, gvožđa i bijelog šećera;

Kalcijum

Kalcijum u ishrani: mlijeko (1g na 1/4 litra), mliječni proizvodi, sir, jogurt, lisnato zeleno povrće, kelj, voćni sokovi (jagode), riblja krljušt, koštano brašno, dolomit, badem, jetra, šećerni sirupi.

 • Najviše kalcijuma, u biljkama, nalazi se u lišću.
 • kalcijum čini 2% tijelesne težine;
 • od ukupne količine samo se 1% nalazi rastvoren u tijelesnim tečnostima. U plazmi: 33% čine nedifuzibilni kompleksi, sa proteinima;
  12% difuzibilan, ali nedisocijativno kompleksiran sa anjonima (citratima, bikarbonatima i fosfatima);
  55% čini jonizovani kalcijum.
  Ukoliko se pH krvi pomjeri ka kiseloj strani količina jonizovanog kalcijuma se povećava, a jonizacija se smanjuje kod alkaloze;
 • soli kalcijuma se u kiseloj želudačnoj sredini pretvaraju u topive soli;
 • paratiroidni hormon povećava kalcijum u serumu, a kalcitonin smanjuje. Na regulaciju nivoa kalcijuma u serumu utiče i vitamin D, a naročito njegova aktivna forma 1,25- dihidroksiholekalciferol.
  Nivo kalcijuma u serumu sa druge strane (feed back) utiče na produkciju 1,25- (OH)2- D3 u bubrezima. Ukoliko je nivo kalcijuma u serumu normalan ili povišen sinteza 1,25- (OH)2- D3 je inhibirana, a ukoliko je kalcijum u serumu nizak sinteza 1,25- (OH)2- D3 u bubrezima je stimulisana. Nije sigurno, ali izgleda da je identično i sa sintezom 25- hidroksiholekalciferola u jetri.
  U hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji sinteza 1,25- (OH)2- D3 je inhibirana. Razvija se rezistencija na vitamin D. Kalcijum u serumu pada, a parathormon počinje pojačano da se sintetiše.
  U slučaju manjka vitamina D organizam ne može da koristi kalcijum;
 • kalcijum je u metabolizmu osim sa vitaminom D usko povezan i sa vitaminom K i to pre svega u građi i funkciji određenih proteina: a) osteokalcin u kosti (za mineralizaciju); b) proteini u krvi (za zgrušavanje); c) u placenti (manjak vitamina K dovodi do skeletnih deformacija beba); d) u bubrezima (u slučaju manjka vitamina K dolazi do manjka kalcijuma u čitavom organizmu).
  Nakon dijelovanja vitamina K na prekursor protrombina, vezuje se kalcijum i dovodi do stvaranja protrombina.
  Vitamin K je neophodan za reapsorpciju kalcijuma na nivou bubrežnih tubula. Hipovitaminoza K je jedan od mogućih uzročnika hipokalcemije;
 • kalcijum (sa fosforom i vitaminom D) učestvuje u mineralizaciji kostiju i zuba. Kosti predstavljaju rezervoar kalcijuma;
 • u regulaciji prometa kalcijuma učestvuje i kalmodulin (belančevina) čije delovanje inače koče fluofenazin i hlorpromazin;
 • vanadijum aktivno učestvuje sa: kalcijumom, fosforom i vitaminom D u mineralizaciji;
 • preko bubrega se izlučuje;
 • magnezijum je neophodan za normalnu funkciju kalcijuma (i vitamin C);
 • magnezijum omogućava da kalcijum u urinu ostane u rastvorenom stanju;
 • fluor zadržava kalcijum u kostima i zubima, ne dozvoljavajući njegovo taloženje u mekim tkivima (koži, vezivu, mišićima, krvnim sudovima). Uz to smanjuje gubitak kalcijuma mokraćom;
 • kalcijum jon je esencijalan za mnoge enzime;
 • kalcijum jon je antagonista jona kalijuma;
 • pomaže metabolizam gvožđa u organizmu;
 • ima antihistaminska svojstva, a ne inhibira ni jedan prostaglandin;
 • smanjuje količnu eksudata;
 • nivo kalcijuma u serumu je u korelaciji sa nivoom albumina u serumu. Za svaki gram manjka albumina kalcijum se smanjuje za 0,8 – 1 mg;
 • glomerularnom filtracijom izlučeni kalcijum se reapsorbira u količini od 80 – 90%. Stolicom se eliminiše glavni deo 60 – 90% unijetog kalcijuma. Vrlo male količine se izlučuju i putem žlijezda slinovnica i znojnica;
 • kalcijum (i hrom) u serumu padaju ukoliko je šećer visok;
 • učestvuje u regulaciji električnog potencijala ćelijske membrane, odnosno utiče na permeabilnost ćelijske membrane. Uloga kalcijuma u ovom smislu izrazito se manifestuje na neuromišićnom spoju (sinapsi). Ima centralnu ulogu u mišićnoj kontrakciji.

Gvožđe

Gvožđe u ishrani: džigerica, meso (organi), živina, riba, mahunarke, zrnevlje, pšenične klice, ljuska od pšenice, krompir, žumance, lisnato zeleno povrće, sušeno voće, voćni sokovi (grožđani, višnjin, oskorušin i jabukov), crni šećerni sirup od melase.
gvožđe ulazi u sastav porfirina i gradi hem: hemoglobin, mioglobin, enzime (hemoproteidi) disanja: citohrom, katalaza (prelazi iz fero- u feri- oblik i obratno) i peroksidaza (trovalentno gvožđe). Nalazi se u svakoj ćeliji tijela;

 • ulazi u sastav enzima čiju prostetičnu grupu čini FAD (vitamin B2) zajedno sa molibdenom;
 • resorpcija i digestivnom traktu dešava se praktično samo u fero obliku, putem proteina apoferitina koji se stvara u sluznici dvanaestopalačnog crijeva i reverzibilno vezuje gvožđe. Kako je količina apoferitina ograničena tako je i resorpcija gvožđa ograničena (mucosal block). Ovaj blok se može prevazići vrlo visokim dozama gvožđa ili znatno smanjenim sadržajem fosfata u hrani;
 • gvožđe sa proteinom apoferitinom daje feritin (gvožđe- hidroksifosfat, trovalentno gvožđe). Hemosiderin (pigment; retikuloendotelno tkivo, jetra, slezina srce, koštana srž, savijeni tubuli bubrega) predstavlja agregate feritina;
 • eliminacija putem urina fiziološki ne postoji;
 • aktivira dejstvo: kiseonika, vodonika i azota. Pomaže da se kiseonik učvrsti u hemoglobinu. Za normalan sastav hemoglobina osim gvožđa neophodni su: bakar, kobalt i vanadijum;
 • gvožđe je uz vitamin B2, B3, B5 i molibden neophodno za aerobnu respiraciju ćelije;
 • Vitamin B2 omogućuje utilizaciju (povećava koncentraciju) gvožđa u eritrocite;
 • Vitamin C i vitamin E pomažu funkciju gvožđa;
 • neorgansko gvožđe (npr. fero- sulfat) neutrališe dejstvo vitamina E;
 • vitamin A neophodan je da bi organizam mogao da koristi gvožđe.
 • 1 eritrocit u toku jednog minuta može da primi milion atoma gvožđa;
 • isto što je magnezijum (hlorofil) za biljke to je i gvožđe za čovjeka;
 • bakar je vrlo bitan za korišćenje gvožđa u organizmu. U slučaju manjka bakra uvjek postoji i manjak gvožđa (defektan je transport u plazmi);
 • postoji određen odnos i važno međudijelovanje između kadmijuma, gvožđa i bakra;
 • cink ograničava aktivnost gvožđa u proizvodnji slobodnih radikala, posebno hidroksilnih jona;
 • gvožđe se sa cinkom i bakrom nalazi u najnižem sloju pokožice (stratum germinativum). Najveće koncentracije ova tri elementa su nađena u pokožici gornje polovine vrata i lica;
 • interleukin- 1 dovodi do pada koncentracije gvožđa i cinka, a povećava koncentraciju bakra;
 • od gvožđa (plus: vitamin C, B6 i aminokiseline metionina) zavisi pretvaranje lizina u karnitin (mišićna snaga; protiv gojaznosti);
 • zalihe gvožđa kod normalno rođenih beba iznose 0,25 gr.;
 • zalihe gvožđa kod odraslog čoveka iznose 3,5 – 5,0 gr.: 60% u sastavu hemoglobina (u kompleksnom dvovalentnom obliku), 16% u hemu, 8% u mioglobinu, a 16% je u rezervi (uglavnom: jetra, slezina i koštana srž);
 • dnevno se iskoristi 0,5 – 1,3 mg gvožđa, a da bi se gubici nadoknadili dnevno je potrebno uzimati desetostruke količine;
 • tokom menstruacije žena izgubi oko 25 mg gvožđa. U toku graviditeta majka detetu daje 0,3 – 0,5 gr gvožđa. Pri porođaju gubi 0,13 – 0,2 gr. U toku laktacije u mleko prelazi 1 mg/d gvožđa;
 • apsorpciju pomažu: hlorovodonična kiselina, vitamin C, B2, B12, B11, kalcijum, bakar, kobalt, mangan, fosfor, sorbitol, a apsorpciju odmažu: tanin (dovodi do manjka i B1), fitinska kiselina (cerealije), oksalati, antacidi, aminosalicilna kiselina, tetracyclin, cholestyramin, clofibrat i EDTA (konzervans u hrani) i ekscesivni unos: kalcijuma, cinka, fosfora, magnezijum- oksida i kafe. Sulfonamidi dovode do sniženja koncentracije gvožđa u serumu.

Najbitniji minerali za zdrav razvoj vašeg tijela